Heeft u een klacht?

Laat het ons weten

Heeft u een klacht?

Klachtenregeling

Er kunnen zich soms situaties voordoen waarin niet alles gaat zoals u verwacht. Er kunnen misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over de behandeling, bejegening of dienstverlening. Een klacht uiten lijkt negatief, maar niets is minder waar. Want een klacht uiten lucht niet alleen op, maar kan ook leiden tot een betere zorg- en dienstverlening. Zo creëert u invloed op de zorg die u ontvangt.

Wat te doen als u een klacht heeft?

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt de klacht rechtstreeks melden bij de betrokken medewerker(s) of diens
leidinggevende. Indien u dit niet wenst of indien dit niet tot oplossing van de klacht heeft geleid, kunt u uw klacht met de klachtenfunctionaris bespreken.

Regionale Externe Klachtencommssie

Indien opvang en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot oplossing van de klacht heeft geleid of indien u daarvan geen gebruik wenst te maken, kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie. Dit is een regionaal ingestelde commissie, die voldoet aan wettelijk gestelde eisen. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. U kunt hierbij een beroep doen op de klachtenfunctionaris die u hulp kan bieden bij het op schrift stellen van de klacht en bij het aanleveren van de informatie die de regionale klachtencommissie nodig heeft voor de behandeling van de klacht.

Adres Regionale Externe Klachtencommissie
Zorginstellingen Breda e.o.
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 9630, 4801 LS Breda
Telefoon: 06 - 20 15 63 28
E-mail: helma.martens@benoe.nl

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Avoord is onder andere verantwoordelijk voor het informeren van de cliënten over de klachtenprocedure, de bemiddeling en centrale registratie van klachten, het bieden van ondersteuning van cliënten bij het zoeken naar een oplossing voor klachten en het signaleren van mogelijke tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening. De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor en kan op uw verzoek bemiddelen.

U kunt onze klachtenfunctionaris bereiken via: 
Telefoon: 06 - 51 72 31 86 of
E-mail: klachtenfunctionaris@avoord.nl

De Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u uw klacht opnieuw voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Hoe u dat kunt doen en welke stappen u daarbij moet nemen kunt u lezen op de website van De Geschillencommissie.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is gericht op het ter bescherming van cliënten kunnen nemen van maatregelen die als onvrijwillige zorg worden gezien. Het gaat hierbij om onder andere toediening van medicatie, toepassing van zorgdomotica maar zo mogelijk ook gedwongen opnames.
Heeft u klachten en/of vragen die betrekking hebben op de zorg vanuit de Wzd? Dan kunt u zich richten tot de externe cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon wordt u beschikbaar gesteld door het CZ Zorgkantoor en is er om uw belangen op onafhankelijke wijze te behartigen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Avoord.

De cliëntenvertrouwenspersonen van LSR (Landelijk steunpunt medezeggenschap) die aan onze organisatie verbonden zijn:
1e Ine van Doornmalen T: 06 – 251 182 41 E: i.vandoornmalen@hetlsr.nl
2e Gijs van den Bosch T: 06 - 155 075 61 E: g.vandenbosch@hetlsr.nl